ขอเชิญชวนส่งบทความเรื่อง "ประชาธิปไตยไทย ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็น"

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความเรื่อง "ประชาธิปไตยไทย ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็น" (Thai Demoncracy and New Challenges : the Ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุ่งเทพมหานคร รายละเอียดดังภาพแนบมาพร้อมนี้