กิจกรรมงาน Thailand STEM Festival 2017 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

          ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2017 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2560 โดยให้หน่วยงานทางการศึกษา ครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.phrapathom.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-005-4976 หรือ www.stemphrapathom.blogspot.com/