โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3

เรื่อง โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  ดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work    Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทรรศนะ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ (Industry or Company) หน่วยงาน แหล่งงาน (Work Place) ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน  12 แห่ง  นักเรียน จำนวน 48 คน  โดยมุ่งเน้นประสบการณ์อาชีพ 2 สาขา ได้แก่ สาขาสาธารณสุขศาสตร์  สาขากฎหมายและการบริการ  และได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานสถานที่ฝึกประสบการณ์  จำนวน 2 แห่ง  เอื้อเฟื้อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์อาชีพ  ได้แก่  โรงพยาบาลสมุทรสาคร และตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งมีสามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมตามหัวข้อดังนี้

1. ดานน์โหลดภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ

2. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจง และปฐมนิเทศนักเรียน 

3.ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการฝึกประสบการณ์อาชีพ 

4. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม และประเมินผลนักเรียน

5. ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการประชุมสรุปผล และสะท้อนภาพประสบการณ์