นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

          วันที่  2  พฤศจิกายน  2560  เวลา  13.30 น.    นายปรีดี     ภูสีน้ำ    ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสาคร     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561    ครั้งที่ 1/ 2560     ณ   ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร