วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการฯ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ตามโครงการพบผู้ว่าฯ

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560   เวลา 14.00 น.    นายปรีดี    ภูสีน้ำ   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร   ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการฯ โดยมี  นายประภัสสร์   มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมมหาชัย 201  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ และกำหนดแผนปฏิบัติการตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมด้วย