วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

         วันที่  8  พฤศจิกายน  2560  เวลา  09.30 น.    นายปรีดี     ภูสีน้ำ    ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสาคร     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561    ครั้งที่ 2/ 2560     ณ   ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร