ด่วนที่สุด เรื่องการจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  จึงขอความร่วมมือท่าน จัดส่งผู้กำกับลูกเสือในสังกัดเข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA)

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (5th INDABA THAILAND , 2017)  

 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม  2560  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลด หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน

ดาวน์โหลดรายละเอียด