แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564

 คลิกหัวข้อด้านล่างเพื่อดูข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

                                                              1.คำนำ สารบัญ บทสรุป

                                                              2.บทที่ 1.1 - 1.2

                                                              3.บทที่ 1.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา

                                                              4.บทที่ 1.4 สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา

                                                              5.บทที่ 2.1 ทิศทางแผนพัฒนาฯ

                                                              6.บทที่ 2.2 ตารางความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

                                                              7.บทที่ 3  โครงการแผนพัฒนาการศึกษา

                                                              8.บทที่ 4 กลไกการขับเคลื่อน

                                                              9.ภาคผนวก คำสั่ง