IMAGE วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุมการสรรหาคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
          วันที่  14  พฤศจิกายน   2560   เวลา  13.30  น.   นายปรีดี    ภูสีน้ำ   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานการประชุมการสรรหาคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร   ดูรูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่
IMAGE วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2560
          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายปรีดี    ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร...
IMAGE วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
         วันที่  8  พฤศจิกายน  2560  เวลา  09.30 น.    นายปรีดี     ภูสีน้ำ    ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสาคร     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561    ครั้งที่ 2/ 2560     ณ   ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร             
IMAGE วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สุรีย์ วัฒนาพร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
           วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.    นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สุรีย์ วัฒนาพร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด มารดา ดร.สุนทร  วัฒนาพร อดีตสมาชิกวุฒิสภา.จ.สมุทรสาคร  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ทรงคุณวุฒิ...
IMAGE วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการฯ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ตามโครงการพบผู้ว่าฯ
          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560   เวลา 14.00 น.    นายปรีดี    ภูสีน้ำ   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร   ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการฯ โดยมี  นายประภัสสร์   มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร...
IMAGE วันที่ 6 พ.ย.60 นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทราคร พร้อมคณะร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่สุรีย์ วัฒนาพร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด มารดา ดร.สุนทร วัฒนาพร อดีต สมาชิกวุฒิสภา.จ.สมุทรสาคร
          วันที่ 6 พ.ย.60 นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทราคร พร้อมคณะร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่สุรีย์ วัฒนาพร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด มารดา ดร.สุนทร  วัฒนาพร อดีต สมาชิกวุฒิสภา.จ.สมุทรสาคร  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลาวัฒนาพร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
IMAGE นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
          วันที่  2  พฤศจิกายน  2560  เวลา  13.30 น.    นายปรีดี     ภูสีน้ำ    ศึกษาธิการจังหวัดสุมทรสาคร     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561    ครั้งที่ 1/ 2560     ณ   ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร             
IMAGE โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3
เรื่อง โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  ดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work    Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทรรศนะ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ (Industry or Company) หน่วยงาน แหล่งงาน (Work Place) ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ...
×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image 2.JPG

ประวัติศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

       ประวัติส่วนตัว
         เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗
         ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแก่น
         ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๙๙/๑๔ หมู่ ๓ ตำบลกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
         คู่สมรส นางสุพรรณี ภูสีน้ำ รับราชการครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สังกัด สพม.๑๗ 

       ประวัติการศึกษา
         ระดับปริญญาตรี - กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
         ระดับปริญญาโท - ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ประวัติการรับราชการ  

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๓๐   อาจารย์ ๑ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ.๒๕๓๔   นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๓๕   บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๑   ศึกษาธิการอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๔๒   ศึกษาธิการอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ.๒๕๔๓   ศึกษาธิการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.๒๕๔๕   ศึกษาธิการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๔๘   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
พ.ศ.๒๕๕๓   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
พ.ศ.๒๕๕๗   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
พ.ศ.๒๕๕๘   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๕๙    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๖๐   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

       การอบรม/ศึกษาดูงาน
         - หลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ
         - หลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
         - หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ รุ่น ๓
         - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน กพ. (ส.นบส.กพ.) รุ่น ๘

       ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการศึกษาต่างประเทศ  

ปี พ.ศ.  
พ.ศ. ๒๕๔๑   ประเทศมาเลเซีย เกาะปีนัง
พ.ศ.๒๕๔๔   ประเทศเยอรมันนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
พ.ศ.๒๕๕๔   ประเทศฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เว
พ.ศ.๒๕๕๖   ประเทศจีน ฮ่องกง
พ.ศ.๒๕๕๗   ประเทศเกาหลีใต้
พ.ศ.๒๕๕๘   ประเทศ อินเดีย เนปาล เมียนมาร์

       ผลงานและความภาคภูมิใจ

ปี พ.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๕   เป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาภาษาไทยดีเด่น อันดับ ๗ ของประเทศ (สพป.จันทบุรี เขต ๒)  
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) ร้อยละ ๑.๕๑ 
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๔ ร้อยละ ๒.๗๖ ได้ลำดับที่ ๘ ของประเทศ 
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวม๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) ร้อยละ ๒๕.๐๔ และระดับประเทศ ๒๕.๒๑
พ.ศ.๒๕๕๖   - ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อันดับ ๕ ของภาคกลางและภาคตะวันออก (สพป.จันทบุรี เขต ๒) 
  - ผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI REPORT SYSTEM) อยู่ในลำดับที่ ๔๗ ของประเทศ 
  - ผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS : ACTION PLAN REPORT SYSTEM) อยู่ในลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ
  - ผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ได้อันดับ ๕ ของประเทศ (สพป.จันทบุรี เขต ๒)
  - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
  - เป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น และมีการส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง (สพป.จันทบุรี เขต ๒)
  - จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา จำนวน ๑,๐๓๔,๙๐๐ บาท
  - สร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จำนวน ๘ หลัง
  - จัดทำโครงการ “หนึ่งอิ่ม หนึ่งกำลังใจ” จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน ๒๔๗,๙๖๑ บาท
  - จัดทำโครงการ “เยี่ยมบ้านนักเรียน ๓ ฤดู”
พ.ศ.๒๕๕๗   - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ (สพป.จันทบุรี เขต ๒
  - งบดำเนินงาน ได้ลำดับที่ ๖ ของประเทศ 
  - งบลงทุน ได้ลำดับที่ ๕ ของประเทศ 
  - สพป.จันทบุรี เขต ๒ ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี
  - สพป.จันทบุรี เขต ๒ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๒ องค์กรดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี (อบจ.จันทบุรี และ สพป.จันทบุรี เขต ๒)
  - ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ส่งเสริมสภานักเรียนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประเทศ
  - ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑
  - ผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ รวมผล KRS กับ ARS (สพป.จันทบุรี เขต ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ลำดับที่ ๕ ของประเทศ โดยได้รับเงินรางวัลดังกล่าวจาก สพฐ. จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
  - สร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จำนวน ๗ หลัง 
พ.ศ.๒๕๕๘    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (สพป.ตราด) 
  - ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ระดับชาติ (สพป.ตราด) 
  - ผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ รวมผล KRS กับ ARS (สพป.ตราด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๘ ของประเทศ 
 พ.ศ.๒๕๕๙   - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปรากฏผลดังนี้
        > ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระกับสังกัด (สพฐ.) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๘
        > ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๗
        > ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
        > ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เป็นอันดับที่๔ ของประเทศ ได้รับโล่รางวัลในงานประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
  - ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๕๙เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และโล่รางวัลเกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศสูงสุด ๑๐ อันดับแรก(สพป.สมุทรสาคร ลำดับที่ ๘) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
  - รับรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่นของ สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่