วิสัยทัศน์/พันธกิจ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

คิดเป็น ทำเป็น พึ่งตนเองได้

รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สรรค์สร้างสังคมที่ สงบสุข

มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีความรอบรู้ มีความสามารถที่เป็นสากล ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

 วิสัยทัศน์

         เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และมีศักยภาพในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

 

        พันธกิจ

 

       1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

       2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาแก่ประชาชน

 

       3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

           อย่างมีคุณภาพ

 

       4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์

           และบุคลากรทางการศึกษา

 

       5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

 

 

        ยุทธศาสตร์

 

                    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 
                  2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
                     3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
                     4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 
                  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นำไปใช้ในการบริหาร การบริการ
                      และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

         เป้าประสงค์

 

        1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล


        2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม


        3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ


        4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

            และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ


        5. ผู้รับบริการมีและใช้ 
ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ