ข้อมูลสารสนเทศ

        ข้อมูลการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

                     1) สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานศึกษาในพื้นที่รวมทั้งหมด 160 แห่ง แยกเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 114 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 23 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 3 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง

ตารางที่ 1-6 : แสดงจำนวนสถานศึกษาในระบบ

สังกัด

สถานศึกษาตามประเภท

ห้องเรียน

นักเรียน

ครู/บุคลากร

ครู : นร.

นร. : ห้อง

พื้น

ฐาน

อาชีว

อุดมฯ

รวม

1. กระทรวงศึกษาธิการ

                 

1.1 สพฐ.

                 

     1) สพป.

103

-

-

103

1,478

38,304

1,935

1 : 20

1 : 26

     2) สพม.

11

-

-

11

352

13,299

700

1 : 18

1 : 38

1.2 สป.ศธ.

                 

     1) สช.

23

-

-

23

509

14,422

787

1 : 18

1 : 28

1.3 สอศ.

                 

     1) วิทยาลัยเทคนิค

-

1

-

1

139

4,476

195

1 : 22

1 : 32

     2) วิทยาลัยประมง

-

1

-

1

23

272

32

1 : 9

1 : 12

     3) วิทยาลัยการอาชีพ

-

1

-

1

105

838

53

1 : 16

1 : 8

1.4 สกอ.

                 

     1) วิทยาลัยชุมชน

-

-

1

1

16

327

39

1 : 8

1 : 20

2. กระทรวงอื่น

                 

2.1 มท.

                 

     1) สามัญ

17

-

-

17

413

14,667

550

1 : 27

1 : 36

     2) อาชีว

-

1

-

1

9

355

11

1 : 32

1 : 39

2.2 กกท.

                 

1) สถาบันพลศึกษา

-

-

1

1

23

646

41

1 : 16

1 : 28

รวม

154

4

2

160

3,067

87,606

4,343

 
(ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, มิถุนายน 2560)
 

                     2) ผลการประเมินคุณภาพด้านการศึกษา  

                         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับประเทศ มีค่าคะแนนสูงกว่าทุกรายวิชา ค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาเท่ากับ 44.00

ตารางที่ 1-7 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 – 2559

วิชา

ปี กศ.2559

ปี กศ.2558

ปี กศ.2557

ปี กศ.2556

ปี กศ.2555

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ภาษาไทย

52.58

54.38

49.33

50.61

44.88

46.19

45.68

45.68

50.04

49.83

สังคมศึกษาฯ

46.68

47.43

49.18

50.75

50.67

52.75

44.22

44.22

52.22

52.00

ภาษาอังกฤษ

34.59

35.06

40.31

44.09

36.02

40.81

36.99

36.99

38.37

34.33

คณิตศาสตร์

40.47

41.63

43.47

47.94

38.06

40.64

35.77

35.77

52.40

51.55

วิทยาศาสตร์

41.22

41.52

42.59

43.02

42.13

45.31

37.46

37.46

40.82

39.37

เฉลี่ยรวมทุกวิชา

43.19

44.00

44.98

47.28

42.35

45.14

39.30

40.77

40.02

41.26

(ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, มิถุนายน 2560)

 

                         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับประเทศ มีค่าคะแนนสูงกว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาเท่ากับ 38.42

ตารางที่ 1-8 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 – 2559

วิชา

ปี กศ.2559

ปี กศ.2558

ปี กศ.2557

ปี กศ.2556

ปี กศ.2555

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ภาษาไทย

46.36

47.14

42.64

42.36

35.20

34.48

44.25

45.35

54.48

55.36

สังคมศึกษาฯ

49.00

49.61

46.24

45.68

46.79

46.67

39.37

40.50

47.12

48.74

ภาษาอังกฤษ

31.80

31.76

30.62

30.76

27.46

28.15

30.35

29.55

28.71

28.47

คณิตศาสตร์

29.31

28.72

32.40

30.61

29.65

28.79

25.45

25.04

26.95

27.12

วิทยาศาสตร์

34.99

34.89

37.63

35.71

38.62

37.68

37.95

37.67

35.37

35.86

เฉลี่ยรวมทุกวิชา

38.29

38.42

37.91

37.02

35.54

35.15

35.47

35.62

38.53

39.11

(ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, มิถุนายน 2560)
 

                         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับประเทศ มีค่าคะแนนต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาเท่ากับ 34.13

ตารางที่ 1-9 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 – 2559

วิชา

ปี กศ.2559

ปี กศ.2558

ปี กศ.2557

ปี กศ.2556

ปี กศ.2555

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

จังหวัด

ภาษาไทย

52.29

53.02

49.36

49.77

50.76

49.55

49.26

50.27

47.19

48.67

สังคมศึกษาฯ

35.89

35.39

39.70

38.68

36.53

34.79

33.02

33.40

36.27

36.54

ภาษาอังกฤษ

27.76

27.07

24.98

24.15

23.44

22.85

25.35

24.91

22.13

20.51

คณิตศาสตร์

24.88

24.22

26.57

26.13

21.74

19.50

20.48

18.69

22.73

22.37

วิทยาศาสตร์

31.62

30.95

33.40

34.06

32.54

31.23

30.48

29.86

33.10

31.19

เฉลี่ยรวมทุกวิชา

34.49

34.13

34.80

34.56

33.00

31.58

31.72

31.43

32.28

31.86

(ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, มิถุนายน 2560)
 

                     3) ด้านโอกาสการศึกษา

                         อัตราการเข้าเรียน ร้อยละประชากรวัยเรียน (อายุ 3 - 21 ปี) ที่เข้าเรียนการศึกษาในระบบ         ปีการศึกษา 2558 - 2559

ตารางที่ 1-10 : แสดงอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559

ช่วงอายุ

ประชากร

นักเรียน

อัตราการเข้าเรียน

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

3 – 5 ปี

19,129

19,661

15,173

15,627

77.17

79.48

6 – 11 ปี

38,844

39,191

42,854

42,917

109.35

109.51

12 – 14 ปี

19,036

18,665

16,596

16,373

88.92

87.72

15 – 17 ปี

21,770

20,514

11,400

10,496

55.57

51.17

18 – 21 ปี

30,109

30,682

1,256

8,93

4.09

2.91

รวมอายุ 3 – 21 ปี

128,888

128,713

87,279

86,306

67.81

67.05

(ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, มิถุนายน 2560)

 

                         จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการเข้าเรียนต่อประชากรวัยเรียน อายุ 3 – 5 ปี ร้อยละ 79.48 มีอัตราการเข้าเรียนต่อประชากรวัยเรียน อายุ 6 – 11 ปี ร้อยละ 109.51 มีอัตราการเข้าเรียนต่อประชากรวัยเรียน      อายุ 12 – 14 ปี ร้อยละ 87.72 มีอัตราการเข้าเรียนต่อประชากรวัยเรียน อายุ 15 – 17 ปี ร้อยละ 51.17 มีอัตราการเข้าเรียนต่อประชากรวัยเรียน อายุ 18 – 21 ปี ร้อยละ 2.91

ตารางที่ 1-11 : แสดงสัดส่วนนักเรียนภาครัฐ : เอกชน ปีการศึกษา 2557 – 2559

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียนภาครัฐ

จำนวนนักเรียนเอกชน

สัดส่วน (ร้อยละ)

2559

87,606

14,422

83.54

16.46

(ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, มิถุนายน 2560)

 

ตารางที่ 1-12 : แสดงสัดส่วนนักเรียนสายสามัญ : อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียน

สัดส่วน (ร้อยละ)

สายสามัญ

สายอาชีวศึกษา

สายสามัญ

สายอาชีวศึกษา

2557

6,727

4,938

57.67

42.33

2558

6,535

4,865

57.32

42.68

2559

5,517

5,586

49.69

50.31

(ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, มิถุนายน 2560)